911proxy

API Function Introduction (bằng tiếng Anh)

Theo chế độ API, số lượng tương ứng sẽ được khấu trừ sau khi danh sách proxy được mua thành công.

Khai báo tham số API

num: ≤99

Quốc gia: Quốc gia

Tiểu bang: State

Thành phố: Thành phố

Zip: ZIP

1 = TXT / 2 = json

Ví dụ về cách sử dụng tham số

Chọn một ủy quyền ngẫu nhiên cho bất kỳ quốc gia nào:
http://10.0.254.19:9049/v1 /ips?num=188:country=all

Chọn một ủy quyền ngẫu nhiên cho Hoa Kỳ:
http://10.0.254.19:9049/v1 /ips?num=188tcountry=us

Chọn một proxy ngẫu nhiên cho thành phố Washington hoa Kỳ:
http://10.0.254.19:9049/v1 /ips?rum=188country=usBicity=WA

Chọn cổng 30000 để chuyển đổi:
http://10.0.253.248:9049/v1/ips?num=1&country=all&state=all&city=all&zip=all&port=30000

Đối với quốc gia bạn cần vào mã ISO alpha-2, nếu bạn không biết, bạn có thể vào: Luật quốc gia